วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ C เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน

เมื่อววันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องภูพานคำ ชั้น 2 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานในชุมชนเข้มแข็ง เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ตำบลมั่นคง ที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับ C เพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาและยกระดับเป็นหมู่บ้านระดับ A ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ เกิดการขับเคลื่อนงานในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ฯ ร่วมประชุมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 (ปปส.ภ.4) และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น