วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยประมงน้ำน้อย ณ ต.พระยืนมิ่งมงคล

11 ส.ค. 2020
1038

สำนักบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์ด้วยการประมงน้ำน้อย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลพระยืนมิ่งมงคล (นายไชยโรจน์ วันเพ็ชร) อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนได้

ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม “การเลี้ยงสัตว์ด้วยการประมงน้ำน้อย” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลพระยืนมิ่งมงคล (นายไชยโรจน์ วันเพ็ชร) อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างวามมั่นคงทางอาหาร และสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนได้ โดยมี อ.กัมพล ไทยโส บุคลากรสังกัดหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร และมี รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มข. และ ดร.ศิริพร โทลา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

  ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ กล่าวเปิดโครงการว่า “การจัดอบรมการทำประมงน้ำน้อยในพื้นที่ตำบลพระยืนมิ่งมงคล มีนายกเทศมนตรีตำบลพระยืนมิ่งมงคลเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเริ่มทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน จึงอยากจะเห็นความยั่งยืน ทำให้เป็นแหล่งจำหน่ายลูกอ๊อดให้มีชื่อเสียง ถ้าเรามีกลุ่มที่เข้มแข็ง งบประมาณจะตามมาเองเพราะหน่วยงานต่าง ๆ เขาเห็นการพัฒนาที่มีแนวโน้มความยั่งยืนเขาจะเข้ามาส่งเสริมเอง”

 นางพนมพร แซ่ตั้ง เปิดเผยว่า “ตอนนี้มีมีบ่อน้ำบาดาล และทำนา ขนาดบ่อ 5 X 5 เมตร 2 บ่อ อยากจะทำการประมงน้ำน้อยโดยจะปล่อยปลาหมอและกบ จึงอยากจะให้อาจารย์ช่วยออกแบบให้”