วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) โดยมีคณะกรรมการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจำปี พ.ศ.2563 กรณีอุทกภัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และร่วมกันพิจารณาการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) การระดมรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร จุดระดมทรัพยากร(Staging Area) ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวรับผิดชอบเตรียมการปฏิบัติต่อไป
งานนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมและบูรณาการภารกิจในพื้นที่ต่อไป