วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ร.ร.สนามบิน” ขอนแก่น ยกเลิก มติเดิมการเป็นโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

15 ธ.ค. 2021
220

“ร.ร.สนามบิน” ขอนแก่น ยกเลิก มติเดิมการเป็นโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.สนามบิน ยกเลิกมติเดิมให้เป็นโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ย้อนกลับมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตามเดิม หลังสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสพปขอนแก่น เขต 1 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารศึกษา ทำให้โรงเรียน ขาดผู้บริหารสถานศึกษา นับตั้งแต่อดีตผู้อำนวยการ ทำเรื่อง ขอลาออก ก่อนเกษียณอายุราชการ ไป
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต อาคาร8 (MEp.) โรงเรียนสนามบิน ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสนามบิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้


เริ่มต้นที่ รายงานการดำเนินการของโรงเรียนสนามบินโดย รองฯสมพงษ์ บุญนาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เกี่ยวกับการเปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ง ทางโรงเรียนได้รับการประเมินจาก ศบค.จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับคำแนะนำให้ประเมินระดับมัธยมก่อน ซึ่งเราได้ประเมิน ไปในวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อขอเปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งการดำเนินการเปิดเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสนามบินซึ่งจะมีการเปิดห้อง Monster ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นมัธยมนั้นจะมีการ เปิดห้องเรียนพิเศษ ดนตรีและกีฬา การที่จะมีการ ปรับหลักสูตร MEP เป็น EP เต็มรูปแบบ ซึ่งทางฝ่ายวิชาการ ได้นำเสนอเรื่อง ขอความคิดเห็นไปที่ เขต แล้ว


ต่อจากนั้นฝ่ายแผนและงบประมาณได้ชี้แจงการดำเนินการบริหาร ในด้านการเงิน ซึ่ง ในครั้งแรกได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 3 แสนบาท เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์โรคโควิช ซึ่งในปัจจุบันนี้ เงินคงเหลือ 9,000 บาท ดังนั้นจึงต้องมีการขออนุมัติ เงินเพิ่มเติมจากทางคณะกรรมการสถานศึกษา โดยโยกจากงบ ของโครงการ ที่ตั้งไว้ แล้วไม่ได้ทำเอามาแทน
ส่วนฝ่ายบุคคล ได้ทำเรื่องเสนอเพื่อทราบ ชี้แจง มีดังนี้ 1.การทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา Performance agreement : PA ไปแล้วในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 4 รายดังนี้ . น.ส.ชาปิยา สิมลา 2.น.ส.นราวัลล์ ระกิติ 3 น.ส.นันทนา เมฆสงค์ และ 4.น.ส.เพ็ญศรี สิงห์สร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี


จากนั้นฝ่ายวิชาการ ได้รายงาน การรับรางวัล กับท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายวีระแข็งกสิการของสายชั้นปฐมวัย ตลอดจนร่วมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้กับเหล่ากาชาดขอนแก่นที่ทำไม นักเรียนถึงอ่านไม่ออก จากเรานายกเหล่ากาชาด 78 คนเหลือ 21 คน สุดท้ายด้วยรายงานความคืบหน้าการเปิด English Program ep ถึงได้มีการยื่นเรื่องขอเปิดไปแล้วกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนสนามบินได้เปิดทำการสอนหลักสูตร mep ถึงระดับชั้นป. 4
ในส่วนของฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ไวรัส covid-19 ในสถานศึกษาซึ่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยม ม. 1 ถึงม. 3 ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 90-92 % ส่วนนักเรียนระดับชั้นป. 6 ที่มีอายุ 12 ปี ได้รับการฉีดไปแล้ว 50% ส่วนอีก 50% ที่เหลือมีอายุไม่ถึง 12 ปี ด้านการเปิดเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนขออนุญาตเปิดระดับมัธยมศึกษา แบบสลับการเรียนตั้งแต่วันที่ 1-3 , 7-9, 13-17 โดยในวันที่ 15 ธ.ค.จะดำเนินการเปิดระดับม.2-ม 3 เต็มรูปแบบ


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หารือแนวปฏิบัติการย้ายผู้บริหารศึกษาจากสพปขอนแก่นเขต 1 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดร.วรโชติ พ้ฒนดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษา รร.สนามบิน ได้เสนอ ให้ที่ประชุม เพิ่มทางเลือกคนที่เขียนขอย้าย มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ รร.สนามบิน ถ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถ เพราะถ้าไม่ทำ ก็จะไม่เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถ้าไม่รับย้ายเข้ามาจะต้องมานำเสนอผลงานทำ MOU ใน 4 ปีนี้จะต้องมีประเมินทุกๆปีไป จึงขอเพิ่มอีก 1 เงื่อนไขนี้เข้าไป เพราะตามเกณฑ์ ของกสที่กำหนดไว้ ต้องให้ผอ.โรงเรียน ที่ขอย้าย ต้องมีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 720 คน ซึ่ง โดยในพื้นที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 มีแค่ 1 โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านทุ่มประชานุเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
ส่วนนายสมพงษ์ บุญนาม รองผอ. โรงเรียนสนามบิน รักษาการในตําแหน่ง ผอ.รร.สนามบิน ได้พูดเกี่ยวกับ เกณฑ์การ คัดเลือก ผอ.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีการตอบกับสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารศึกษา ซึ่งสามารถจากผลสัมฤทธิ์เป็นไปในแนวทางใดบ้าง ทาง รร.ก็ทำให้อยู่แล้ว


ส่วนนายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ กรรมการสถานศึกษา เป็นผู้แทนครู กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา อดีตผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เสนอให้จัดเป็นห้องเรียนพิเศษ ดนตรีและกีฬา โดยให้ยุบห้องเรียนปกติลง จาก 3 ห้องให้เหลือ 2 แต่กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนยืนยันที่จะให้เหมือนเดิม ซึ่งเรามีมติไปแล้วนั่นคือหลักเกณฑ์ ส่วนในการย้ายผู้บริหารต้องคำนึงถึงนักเรียนในเขต สพป.ขอนแก่น 1 จะมีโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์อยู่โรงเรียนเดียวคือโรงเรียนบ้านทุ่ม ประชานุเคราะห์ เพียงโรงเรียนเดียว สรุปยืนยันเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพ มติ เสียงส่วนมากของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ขอยกเลิกประกาศ เมื่อครั้งที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบิน ครั้งที่ 4-5 /2564 ส่วนการขอย้ายผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบ ของก.ค.ศ.กำหนด


เช่นเดียวกับนายประสาท สีหาบัว กรรมการสถานศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องใช้ความละเอียดในการพิจารณาจะนำเสนอข้อมูลเข้ามา เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ตามแผนงานของโรงเรียน ในการขอยกระดับคุณภาพเป็นคุณภาพพิเศษ โดยเมื่อครั้ง นายบุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 มาชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพพิเศษ ตอนนั้นมติยังไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถกำหนด กรอบได้ต่อมาผอ. เขต มาเอง โดยมาชี้แจงความเป็นมาของโรงเรียนคุณภาพเป็นแบบไหน พร้อมทั้งเปิดกรอบโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งมันสวนทางกันโรงเรียนสนามบิน ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ด้อยโอกาสจากงบประมาณที่ได้รับ มันสวนทางกับกันแนวปฏิบัติ เท่ากับมาจำกัดคุณภาพ ของโรงเรียนเช่นกำหนด ให้มีห้องเรียนพิเศษ คือเปิดห้องดนตรี และห้องกีฬา แต่ เปิดห้องวิชาการเพียง 1 ห้องโดยทำการปิด 2 ห้อง ดังนั้นการย้ายผู้บริหารกับการประกาศ มันต้องสัมพันธ์กันซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้อง โรงเรียนเราสามารถดำเนินคุณภาพได้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้
ไข่แพง!ไข่ไก่ขอนแก่นปรับราคาขึ้นแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นในพื้นภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพร่าง กายเพื่อความพร้อม
วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกวาดอีก 6 รางวัล
“กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.ชุมแพ
ตร.ทางหลวงขอนแก่นให้การจราจรตลอด24 ชม.ฝนตกน้ำท่วมถนนมิตรภาพ