วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” แจ้ง!ความเคลื่อนไหว การดำเนินคดียักยอกทรัพย์ และปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก)431ล้านบาท

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” แจ้ง!ความเคลื่อนไหว การดำเนินคดียักยอกทรัพย์ และปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก)431ล้านบาท
พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) ๑)นายนพรัตน์ สร้างนานอก ๒)นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ ๓)นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน ๔) นางวราพร ธรณี จำเลย และเลขคดีที่ อ ๒๕๘/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) นายเอกราช ช่างเหลา จำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก แจ้งถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีความอาญา เลขคดีที่ อ ๘๙/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔ โดยเนื้อหาใจความของเอกสาร ดังกล่าวมีดังนี้
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
วันนี้นำเรียนความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีความอาญา เลขคดีที่ อ ๘๙/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) ๑)นายนพรัตน์ สร้างนานอก ๒)นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ ๓)นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน ๔) นางวราพร ธรณี จำเลย และเลขคดีที่ อ ๒๕๘/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) นายเอกราช ช่างเหลา จำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น.ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยเลขคดีที่ อ 89/2564 จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จำเลยที่ ๒ ที่ ๓และที่ ๔ จำเลยเลขคดีที่ อ 258/2564 ประสงค์ให้การรับสารภาพในข้อหายักยอกทุกข้อกล่าวหาและจะปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง ๖ ประการกับโจทก์ร่วม กล่าวคือ ๑)จำเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินคืนโจทก์ร่วม เป็นต้นเงิน ๔๓๑,๘๖๒,๐๗๐.๔๓ พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๖.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะชำระเสร็จ ๒)จำเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี ๓) จำเลยกับพวกจะนำหลักทรัพย์ค้ำประกันมาวางเพิ่ม จากหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม ไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจดจำนองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วม ๔)
หากจำเลยกับพวก ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ ๑ งวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์ร่วมบังคับคดีตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ E๑/๒๕๖๔ ของศาลนี้ได้ทันที โดยยินยอมให้มีการประเมินราคาหลักทรัพย์ตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีออกขายทอดตลาดหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยินยอมให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นของจำเลยกับพวกได้จนกว่าจะครบและยอมให้มีคำพิพากษาในคดีอาญาต่อไป ๕)ในความผิดฐานยักยอกหากจำเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้วโจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐานยักยอก ถ้าไม่ถอนคำร้องทุกข์ ยินยอมให้ความผิดส่วนนี้ระงับตามกฎหมาย ๖)ในความผิดเกี่ยวกับเอกสารหากจำเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว โจทก์ร่วมจะไม่แถลงประสงค์ที่จะติดใจเอาความ ไม่ว่าจำเลยกับพวก จะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพ แต่ขอให้เป็นดุลพินิจของศาล
ในวันนี้จำเลยนำหลักทรัพย์เป็นที่ดิน ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ๑๔๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท ไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วมเพิ่มเติมตามข้อ ๓ ส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ทนายจำเลยขอเวลาไปตรวจสอบพยานเอกสาร ขอเวลาตรวจสอบ ๒ เดือน จะยื่นคำให้การจำเลยภายในนัดหน้ากำหนดนัดสอบคำให้การและนัดคุ้มครองสิทธิอีกครั้งในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ในส่วนคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี เวลา ๑๖.๐๐ น. ให้รอฟังผลคำพิพากษาในคดีส่วนอาญา จึงให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว หากคดีอาญาดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วให้ทนายโจทก์และทนายจำเลย แถลงต่อศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป
จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวดังกล่าว ปัจจุบันสหกรณ์เราได้หลักทรัพย์ค้ำประกันในคดีดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ๔๓๙,๙๖๘,๒๕๐ บาท ซึ่งครอบคลุมเงินที่หายไปจำนวน๔๓๑,๘๖๒,๐๗๐.๔๓ บาท คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย เมื่อกระบวนการทั้งหมดขึ้นสู่ศาลให้เป็นหน้าที่ของศาลท่านจะโปรดพิจารณาต่อไป แต่มีความมั่นใจว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดและสมาชิกไม่เสียประโยชน์อย่างแน่นอน ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนมารวมพลังสร้างสรรค์สหกรณ์ของพวกเราให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร้านก๋วยจั๊บชื่อดังขอนแก่น แบกรับต้นทุนหมูแพงไม่ไหว ขอปรับราคาจำหน่ายขึ้น 10 บาททุกเมนู
ขอนแก่นจัดใหญ่มหกรรมบ้านและคอนโด 65 กระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 1 ของปี คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
ชาวนาขอนแก่น บ่นอุบ ปุ๋ยราคาแพงกว่าเท่าตัว วอนรัฐแก้ไขด่วน หลังหลายพื้นที่เริ่มทำนาปรังกันแล้ว
รวบโจรติดเกมส์ ย่องฉกกระปุกออมสิน พร้อมรถจักรยานยนต์ แบบไม่สนใจกล้องวงรปิด เจ้าตัวสารภาพสิ้นนำรถที่ขโมยไปได้ไปแลกยาบ้า20 เม็ดพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง
“ทน.ขอนแก่น” หารือวัดศรีนวล ทำโครงการศูนย์บริการ”นำญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดี”
ขอนแก่น สั่งเช็คสต็อคห้องเย็นทั้งจังหวัด และให้รายงานสถานะคงคลังทุกวัน หวั่นกักตุนสินค้ารับตรุษจีน พร้อมจัดมหกรรมอาหารทางเลือกลด แลก แจก แถม