วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษา ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยมีนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้ประสานงานโครงการฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียน ตามโครงการคู่เสี่ยวฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2,3,4, และ เขต 5 ร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารทุนการศึกษาเด็ก การพิจารณาคุณสมบัติของเด็กในการรับทุน และการได้มาซึ่งทุนการศึกษาของเด็ก