วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานบริษัทประชารัฐรักษามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุเมธ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคนใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระการทำงาน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป