วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“สหกรณ์ฯครู ขอนแก่น” จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564

“สหกรณ์ฯครู ขอนแก่น” จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือประกาศขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 ถึงมวลสมาชิก และผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยมีเนื้อหาใจความ ดังนี้
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564
ด้วยมีเหตุความจำเป็นต้องพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ประกอบกับมีคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (ขก) 43/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่องให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด แก้ไขข้อบกพร่องและระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง หรืออาจทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก เกี่ยวกับการดำเนินการกองทุน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวสมาชิก (ก.ส.ส.1-6 และ กสช.1-3)
เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ระมัดระวังเนื่องจากกองทุนฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมวลสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และเป็นไปตามข้อแนะนำ ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ และ จึงขออนุมัติการประชุมใหญ่วิสามัญ
อำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2558 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 62 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการ จะเรียกประชุมใหญ่เมื่อใดก็สุดแต่เห็นสมควร ข้อ 63 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก เกินกว่า 5,000 คน ให้ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการ จึงประกาศให้สมาชิกและผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญผู้แทนสมาชิก ไปร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ