วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นั้น 
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย               เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์      เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
นายอนุชา นาคาศัย                 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
นายปรีดี ดาวฉาย                   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์         เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
                                         วิจัยและนวัตกรรม 
นายสุชาติ ชมกลิ่น                  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
       นายกรัฐมนตรี