วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“สตรีเมืองหมอแคน แดนผ้าไทย ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง
นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดโครงการ “สตรีเมืองหมอแคน แดนผ้าไทย ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย นายสุทธินันท์ โนนทนวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.บ้านฝาง และ กพสอ. บ้านฝาง เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งโครงการนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่ามะนาว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ประเภทเงินอุดหนุน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน ในพืื้นที่ตำบลป่ามะนาว รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมบทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนการสวมใส่ผ้า) ไทย การอนุรักษ์ผ้าไทย และการสร้างรายได้จากการจำหน่าย และ ผลิตผ้าไทยให้กับชุมชนโดยใช้องค์กรสตรีเป็นกลไกหลัก (2) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี (3) เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการ “อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (4) เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และ (5) เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี