วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มทบ 27 จัดบันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มณฑลทหารบกที่ 27

      ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   มทบ 27 การบันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มณฑลทหารบกที่ 27  โดยมีผู้ร่วมลงนามข้อตกลงได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร วุฒิไกรบุญคุ้ม  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์  พลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกทฤษฎีคงชนะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

         ศูนย์เครือข่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองซึ่งเกิดเป็นผลงานวิจัยได้ ไก่สายพันธุ์ใหม่ได้แก่ ไก่สายพันธุ์ kku1 ,ไก่ kKu12 และไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข 55 โดยศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายขอบเขตต่อยอดผลงานการวิจัยให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนโดยร่วมในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการโดยนำผลงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ  เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อเกษตรกรรายย่อย บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนสังคมส่วนรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

       *****ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าว่า  การเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านสามารถเลี้ยงได้ก็เป็นการเลี้ยงลักษณะการปล่อยแปลง ซึ่งเป็นการต้องการ ยุคใหม่ สำหรับคนที่ต้องการอาหารปลอดภัยที่ชอบทางด้านอินทรีย์ที่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีการเลี้ยงก็จะมี ลักษณะที่มีคอกมีโรงเรือนสำหรับที่จะให้อาหารกันฝนกันแดดพร้อมมีรังไข่พร้อมให้แม่ไก่ที่จะขายอยู่ในลังเป็นแบบธรรมชาติหลังจากนั้นเมื่อลูกไก่เกิดออกมาก็สามารถพาลูกออกมาเดินออกกำลังกายในพื้นที่ในแปลงซึ่งในแปลงตรงนี้ต่อไปก็จะทำให้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเช่นปลูกหญ้า ปลูกต้นกล้วย หรือปลูตะไคร้เพื่อป้องกันยุง สิ่งที่เราได้ตามมาก็คือลูกไก่เกิดขึ้นก็จะมีความเจริญเติบโตที่ดีและเมื่อไปจำหน่ายก็จะมีรสชาติดี    เพราะไก่ได้บริโภคอาหารธรรมชาติออกมาคุ้ยเขี่ย หากินแมลง หากินไส้เดือนดินด้วยได้ออกกำลังกายก็จะทำให้เนื้อของไก่นั้นมีความนุ่มแน่นไม่ใช่นุ่มเหนียว ซึ่งก็จะเป็นระบบใหม่ถ้ามีการขยายลงไปในหมู่บ้านในชุมชนก็จะเกิดเป็นวิสาหกิจได้

***พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27  เผยว่า ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้ความอนุเคราะห์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ให้กับหน่วยเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.63  จำนวน 240 ตัวนั้น หน่วยก็จะได้ ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี พร้อมทั้งเป็นศูนย์และเพาะขยายพันธุ์พื้นเมืองไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ก็จะมีแผนการดำเนินการผลิตและแจกจ่าย โดยให้ครอบครัวละ 5 ตัวเป็นเพศผู้ 2 ตัวเพศเมีย 3 ตัวพร้อมอาหารอีก 5 กิโลกรัมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกำลังพลที่เข้ารับราชการและปลดประจำการแล้วกลับไปประกอบอาชีพที่บ้านตนเองได้หรืออาจจะขยายผลไปหาพี่น้องประชาชนในชุมชนมณฑลทหารบกที่ 27 ก็จะ สนับสนุนเช่นกัน

///////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047