วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ร่วมมือ ธ.ออมสิน เร่ง!แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ร่วมมือ ธ.ออมสิน เร่ง!แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ธนาคารออมสินจะส่งรายชื่อสมาชิกให้สหกรณ์ฯเพื่อให้สหกรณ์ฯตรวจสอบ กลั่นกรองความเป็นไปได้ของสมาชิกที่สามารถรวมหนี้โดยใช้สหกรณ์ฯเป็นฐาน สมาชิกเข้าร่วมตามความสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 4 เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้วสมาชิกมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อน ดอกเบี้ยที่ค้างกับธนาคารออมสินได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระ
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือถึงมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ได้มีการประชุมเพื่อร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กับธนาคารออมสิน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีเนื้อหาใจความ ดังนี้
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
   เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
    วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ได้มีการประชุมเพื่อร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กับธนาคารออมสิน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ แต่การดำเนินการต้องอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์ฯ สมาชิกและสหกรณ์ฯไม่เสียประโยชน์ ความเดิมนั้นสหกรณ์ฯได้กลั่นกรองรายชื่อที่ธนาคารออมสินส่งมาให้เพื่อเข้าร่วมโครงการระยะแรกมีจำนวน 211 คน ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการและแจ้งธนาคารออมสินไปแต่มาหยุดชะงักกรณีนายทะเบียนสั่งให้ระงับกองทุนสวัสดิการเดิม(ก.ส.ส.1-6,กสช.1-3)ผลกระทบต่อหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกผู้ค้ำประกันจะเดือดร้อนจึงชะลอไว้ก่อน วันนี้จึงมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมมือกันใหม่ มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้
   1. ธนาคารออมสินจะส่งรายชื่อสมาชิกให้สหกรณ์ฯเพื่อให้สหกรณ์ฯตรวจสอบ กลั่นกรองความเป็นไปได้ของสมาชิกที่สามารถรวมหนี้โดยใช้สหกรณ์ฯเป็นฐาน สมาชิกเข้าร่วมตามความสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 4 เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้วสมาชิกมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อน ดอกเบี้ยที่ค้างกับธนาคารออมสินได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระ
   2.กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 1 สหกรณ์ฯกับธนาคารออมสินมาร่วมกันวิเคราะห์รายบุคคลเพื่อหาทางช่วยเหลือโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้สมาชิกสามารถผ่อนส่งชำระหนี้ได้ทั้งสหกรณ์ฯและธนาคารออมสิน
   ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อได้ดำเนินการจะได้เรียนให้สมาชิกทราบต่อไป

                    ขอแสดงความนับถือ

              (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

                     26 ตุลาคม 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้
ไข่แพง!ไข่ไก่ขอนแก่นปรับราคาขึ้นแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นในพื้นภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพร่าง กายเพื่อความพร้อม
วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกวาดอีก 6 รางวัล
“กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.ชุมแพ
ตร.ทางหลวงขอนแก่นให้การจราจรตลอด24 ชม.ฝนตกน้ำท่วมถนนมิตรภาพ