วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ขอนแก่น ส่งเสริมบทบาทสตรี จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น.ที่ผ่านมา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2563“สตรีเมืองแคน แดนผ้าไหม ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยองค์กรสตรีจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น,นายศัรทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น มีผู้เดินทางมาร่วมงานกว่า 2000 คน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม บทบาทองค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนโครงการ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรม สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครอบครัว นิทรรศการตามโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย นิทรรศการโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น นิทรรศการผ้าไหมที่ชนะการประกวดจากปี 2562 การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การประกวดผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทยและการรับบริจาคโลิตของสตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย