วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สำนักบริการวิชการ อบรมการประดับผ้าและการจัดดอกไม้ในงานพิธี

03 ส.ค. 2020
975

 สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการประดับผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ ให้ อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่ อว.สร้างงาน เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ อบต.บ้านกง ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การประดับผ้าและการจัดดอกไม้ในงานพิธี” เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะ ให้กับชุมชน สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้รับเกียรติจาก คุณจุฬาลักษณ์ นวลจันทร์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร และ รศ.อัมพล ห่อนาค ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธิเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ กล่าวเปิดโครงการว่า “การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้ชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่โครงการ อว. สร้างาน มีความรู้และทักษะในการจัดประดับผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ งานมงคล งานอวมงคล งานพิธี งานราชพิธี งานพิธีทางศาสนา ให้มีความชำนาญ ต่อยอดเป็นอาชีพและสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว”

กิจกรรมการอบรม วันแรก ประกอบด้วย การจับผ้าประดับโต๊ะสำหรับงานพิธีเป็นลวดลายต่าง ๆ ตั้งแต่ลายพื้นฐาน ลายกระโปรง ลายหักคอม้า ลายโบว์ ลายดอกบัว ลายผีเสื้อ ลายเกลียว เป็นต้น การจับผ้าทำเป็นระย้า เป็นช่อ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมในวันที่สอง เป็นการสอนการจับผ้าเพื่อประดับฉาก เวทีหรือซุ้มถ่ายรูป การจัดดอกไม้ใส่แจกันเพื่อตกแต่งในงาน และ ปิดท้ายด้วยการทำพวงมาลัยจากผ้าข้าวม้าเพื่อใช้เป็นของที่ระลึก หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสำนักบริการวิชาการได้ส่งมอบผลงานของกลุ่มชาวบ้านให้กับทางอบต.บ้านกง โดยมีท่านนายกฯ อบต.บ้านกง นายโยธิน ศรีหนองเม็ก เป็นผู้รับมอบจากท่านวิทยากร พร้อมกับกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้