วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น /ร่วมโครงการ “ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น : ร่วมโครงการ “ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการ“ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ มีส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ จากทุกกระทรวง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลูกจิตสำนักถึงความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงคุณุปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการออกหน่วยบริการ พร้อมนำกิจกรรมของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปี บริบูรณ์ จำนวน 10 ทุน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล สมทบ จำนวน 15 ทุน รวมจำนวน 25 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องบริโภค (ขนม นม) ให้กับเด็ก และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 2,000 บาท
พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล นำโดย นางมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน และนักพัฒนาระบบดิจิทอลฯ (นพร.) ร่วมออกหน่วยบริการ พร้อมกับนำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เด่น ของอำเภอพล ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจากการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมมากกว่า 45,000 บาท
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการ ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ที่มา / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานสัมมนาประจำปี 2567 เรื่อง “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ Cobot Contest Thailand 2024”
โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดงานมหกรรมมหัศจรรย์ 2500 วัน สานพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กสุขภาพดี
สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสามัญประจำปี 2567พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการ ปีบริหาร 2567-2569
CEA เปิดงาน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567”ยกระดับ 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สุดสะออนของภาคอีสาน สู่การเชื่อมต่อภาคธุรกิจเป้าหมาย