วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

จัดใหญ่ สัมมนา Bio Plastics Packaging and New Normal Life “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก เกิดโครงการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry) เพิ่มผลิตภาพ • พัฒนาผลิตภัณฑ์ • ยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพในการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ รองรับการเข้าสู่ Green Economy ในระยะยาว
โครงการฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานพลาสติกชีวภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลดปัญหาขยะพลาสติก ประกอบกับในปัจจุบันเกิดปัญหาโรคระบาด โควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนจนเกิดเป็นกระแสการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (NEW NORMAL) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ ยกระดับสถานประกอบการ

จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

  1. การเพิ่มผลิตภาพ ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)
    2.เตรียมรับ แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับฐานวิถีชีวิตใหม่
  2. การปรับตัวของบรรจุภัณฑ์ OTOP เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

โดยจัดสัมมนาขึ้น
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/cuRS9
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องตาลโตนด โรงแรม ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา LINK สมัครเข้าร่วม
https://shorturl.at/cpCEQ
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/vxyMU