วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นาโมเดล อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ แปลงนายวิไล ไชยสงค์ บ้านกุดธาตุ ม.1 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
นางบุษกร ชินอ้วน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอหนองนาคำ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล “พายถุงผ้าห่อข้าว ผ้าขาวม้าเคียนแอว ซุมแซวขุดฮองเหมียง ฟื้นชีวิตให้ดิน ถิ่นกำเนิดข้าวเม็ดแรกของไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และชาวบ้านกุดธาตุ ร่วมเอามื้อในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเอามื้อสามัคคี และพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม เล่าถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน
โดยนายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
นายวิไล ไชยสงค์ เจ้าของแปลง ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการนำ โคก หนอง นา โมเดล มาประยุกต์บนพื้นที่ 14 ไร่ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดลงแปลงเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ (2) ฐานเลี้ยงหมู (3) ฐานเลี้ยงหนูนา (4) ฐานปลูกไผ่ (5) ฐานเลี้ยงปลา (6) ฐานเลี้ยงกบในกระชัง (7) ฐานปลูกป่า 5 ระดับ (8) ฐานเลี้ยงปูนา และ (9) ฐานรักแม่โพสพ