วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

รัฐบาลจับมือ 27 หน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เน้นป้องกัน สร้างความตระหนักรู้ ไม่ใช่แค่ปัญหาของครอบครัว

รัฐบาลจับมือ 27 หน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เน้นป้องกัน สร้างความตระหนักรู้ ไม่ใช่แค่ปัญหาของครอบครัววันที่ 17 ก.ย.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และพัฒนาครอบครัวแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านระบบ VDC จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักมาตรการ 3P คือ 1) การป้องกัน (Prevention) 2) การคุ้มครอง (Protection) และ 3) การดำเนินคดี (Prosecution) รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 16 หน่วยงาน และองค์กรภาคประขาสังคม จำนวน 11 หน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดจะไปร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

นายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ที่มีสาเหตุปัจจัยจากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับวันจะทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสังคมอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันหรือมีความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ที่มาจากความคิด ความเชื่อของคนในสังคม ค่านิยม หรือวัฒนธรรมประเพณี ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งทาง พม. มุ่งเป้าการดำเนินงานเชิงรุก ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ จึงนำมาสู่ความร่วมมือกันในวันนี้ เพราะ พม. ไม่สามารถขับเคลื่อนงานเพียงหน่วยงานเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน หลายสาขาวิชาชีพ เพื่อดำเนินงานคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงที่มีความซับซ้อน ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การผสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มี 27 หน่วยงานในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง พม. กับ หน่วยงาน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิหญิงชายก้าว ไกล เป็นต้น ถือเป็นจุดคานงัดที่สาคัญในการระดมสรรพกำลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งในเชิงเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และคุ้มครอง รวมทั้งดำเนินกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองสถานการณ์ และความต้องการของผู้ประสบปัญหาได้มากยิ่งขึ้น

“รัฐบาลต้องการสร้างกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรท้องถิ่นมีทักษะและสามารถสำรวจสถานการณ์ สอดส่องดูแล และเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องว่า ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และในครอบครัวอีกต่อไป ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยให้ความสำคัญกับผู้เสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบเป็นสาคัญ” นางสาวรัชดากล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ขอนแก่นพร้อมจับมือพันธมิตรเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายน นี้ ผนึกพลังร่วมรัฐ-เอกชน ชูความเป็นเมือง สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กอช. ยกระดับพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน เพิ่มทักษะการเงินให้ สมาชิกและตัวแทน กอช. เรียนรู้การเงินออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้”
สังคมดีมีน้ำใจ/บ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ในเอสซีจีพี มอบน้ำดื่มหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.พล
ขก.เปิดโรงพยาบาลสนาม-2 และ 3 เพิ่มเติมหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 300 ราย ผู้ว่าฯสั่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอ์ใหม่เชิงรุกอย่างเร่งด่วน
โออาร์ มอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ศบค. เผย การเดินทางโดยอากาศยานต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามเกณฑ์กำหนด