วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม และร่วมเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565