วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

10 ก.ย. 2021
385

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.เนื่องจากกรณีการแชร์ข่าวสารที่ระบุว่าแจ้งข่าวดี! กลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง พม. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งไม่ใช่เงินเยียวยา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวง พม. ประกอบด้วย.1. การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว2. การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม3. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน4. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ6. การช่วยเหลือ สตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม7. การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง8. การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว และหนังสือกระทรวงการคลัง อาทิ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ และการดำเนินงานช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ , การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวชาวเขา.ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 โดยจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ว่ามีปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไร อีกทั้งมีการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวต่อไป.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง พม. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พม. ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท แต่ไม่ใช่เงินเยียวยา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวง พม. โดยมีการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg