วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ทั้ง 26 อำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ในเรื่อง (1) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม) ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (2) ทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (งบเงินกู้) ระยะที่ 1 และ (3) การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ ตามโครงการฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (งบเงินกู้) ระยะที่ 2
จากนั้น พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้หารือที่ประชุม และร่วมกันวางกรอบ แนวทาง การจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น