วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

คปภ. เร่งรัดบริษัทประกันภัยกรณีจ่ายเคลมประกันโควิดล่าช้า พร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

คปภ. เร่งรัดบริษัทประกันภัยกรณีจ่ายเคลมประกันโควิดล่าช้า พร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้เอาประกันภัยหลายรายเข้าติดตามทวงถามเกี่ยวกับเคลมประกันภัยโควิด-19 ที่สำนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งนั้น สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ออก 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยมาตรการเข้าตรวจสอบข้อมูลบริษัทในเชิงลึก เพื่อติดตามสภาพปัญหาและกำชับการดำเนินการ มาตรการออกคำสั่งซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ทั้งในส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยื่นมายังสำนักงาน คปภ. และที่ยื่นที่บริษัทประกันภัยโดยตรง ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้าแล้ว เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากสำนักงาน คปภ. ได้ออก 3 มาตรการเร่งด่วนดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน คปภ. เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวและการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายกับบริษัทที่มีเจตนาประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสายกฎหมายและคดี โดยสำนักงาน คปภ. จะบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ออกคำสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพิ่มอีก 4 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองและพิจารณาเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่มีปัญหาข้อโต้แย้ง อีกทั้งได้หารือเกี่ยวกับปัญหาข้อโต้แย้งต่าง ๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า โดยขั้นตอนต่อไปจะหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาองค์กรผู้บริโภค สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ตรงกันต่อไปในส่วนของทีมตรวจสอบ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจากการเข้าตรวจสอบพบว่า บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และอยู่ระหว่างแจ้งผู้เอาประกันภัยเพื่อนัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว อย่างไรก็ตาม คำสั่งสำนักงาน คปภ. เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 กำหนดให้บริษัทต้องจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องเรียกร้องเคลมประกันภัยโควิด-19 เป็นการเฉพาะขึ้น และให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จใน 3 วัน หากเอกสารหลักฐานครบถ้วน ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน แต่หากพบว่าเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน ต้องแจ้งผู้เอาประกันภัย ภายในวันเดียวกับที่ตรวจพบ และให้จ่ายสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ส่วนในกรณีมีปัญหาการตีความและหาข้อยุติไม่ได้ ให้บริษัทเสนอความเห็นต่อสำนักงาน คปภ. ภายใน 7 วัน พร้อมทั้งรายงานผลทุก 15 วัน เพื่อให้คณะทำงานเฉพาะกิจฯ ดำเนินการต่อไป ซึ่งคำสั่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 ของบริษัทฯ และจะช่วยให้สำนักงาน คปภ. สามารถเข้าไปดูแลปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใกล้ชิดและเป็นธรรม“ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ายอดเคลมประกันภัยโควิด-19 มีจำนวนมาก จากการเข้าตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ พบว่ามีปริมาณกว่า 1,000 รายต่อวัน ทำให้ประเด็นหลักคือปัญหาการดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนล่าช้า มิใช่การเบี้ยวที่จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะเข้าไปดำเนินการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกมิติเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างต่าง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โออาร์ เปิดพื้นที่ พีทีที สเตชั่น เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต เพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
“เอส เอฟ “COMEBACK TO CINEMA” ยกระดับมาตรการ “ดูแลด้วยใจ” พร้อมกลับมาเปิดให้บริการ 1 ตุลาคมนี้
“ซมโปะ โฮลดิ้งส์ เอเชีย” ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน “คัฟเวอร์ จีเนียส” บริษัทอินชัวร์เทคระดับโลก
ขอนแก่นเปิดตัว รถตุ๊กๆไฟฟ้า คันแรกของภาคอีสาน ด้วยทีมช่างคนขอนแก่น พร้อมน้อง “อะตอม”
“INVESTORY ชวนฟังเรื่องเล่าชุด ทรัพย์สยาม ตอน “ผ้าไทย” ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าการลงทุน 1 ต.ค. นี้”
เอไอเอส ผนึก กสทช. ยกระดับบริการสื่อสาร อำนวยความสะดวกประชาชนไปอีกขั้น เปิดบริการแจ้งการโทรออกไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย – Off Net Notification