วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขก.ร่วมร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ และติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับทราบและร่วมวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด