วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (หมู่บ้าน D-HOPE)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ และแจ้งการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม ของกรมฯ
รวมถึงการสรุปผล และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในระดับอำเภอ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมัญจาคีรี น้ำพอง บ้านฝาง ภูผาม่าน และพล โดยมีนางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ร่วมประชุมและบันทึกผลการประชุมเพื่อนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป