วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

สำนักเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดอบรมสัมมนาสื่อสารมวลชนเครือข่ายสีขาว สป.

สป. จัด “สัมมนาสื่อสารมวลชนเครือข่ายสีขาว สป.” New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อความมั่นคง และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

โดยเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบ Zoom เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ในปัจจุบันที่ยังคงทวีความรุนแรง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศมาตรการลดจำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรมรวมถึงให้มีการเดินทางเท่าที่จำเป็น โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวนี้จัดขึ้น ๔ วันด้วยกันแบ่งเป็นวันละ ๓ ชม. ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ นำมาสรุปเป็นเอกสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ประกอบด้วย สื่อสารมวลชน เครือข่ายสถานีวิทยุสีขาว สป. ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน ๓๐๐ สถานี โดยมีหัวข้อการอบรมสัมมนา ดังนี้ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม หัวข้อ การรณรงค์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนตามรอยพ่อ โดย คุณธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการบริหาร บจก.ธนโชคกรุ๊ป และ คุณสุดารัตน์ ภู่สุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.ปลูกยิ้ม หัวข้อ บทบาทและอนาคตของสถานีวิทยุทดลองออกอากาศ โดย ดร.ธนากร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ แนวทางและจริยธรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสภาพของสังคมที่มีความขัดแย้งในเรื่องแนวคิดและการแบ่งฝ่าย เพื่อการเป็นสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ โดย นายภมรพล พระลับรักษา นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ Data Science Service Co.,Ltd. และ นางสาวโสภา ฦาชา ผู้จัดการ หจก.พี พี เนอสร์ซิ่งเซอร์วิสแคร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและขยายผลเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้มีความเข้มแข็งและร่วมเผยแพร่ข้อมูลให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาความเป็นเครือข่ายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมถึงสถาบันด้วยความถูกต้องและเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในงานความมั่นคง เพื่อการรณรงค์แก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่