วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

อ.ชุมแพ/จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ.ชุมแพ/จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.64 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวและการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร , กระชาย ต้านภัยโควิด -19 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ รูปแบบ ” โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางมูลทา ลีเขาสูง ครัวเรือนต้นแบบ บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤต โควิด -19 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจในพื้นที่ต้นแบบ ด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการปฏิบัติจริงจากเจ้าของแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมในการพัฒนา ให้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติโดยเน้น 3 ด้าน ประกอบด้วย. ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและการสร้างภูมิคุ้ม กันทางสังคม. การปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโควิด. ให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร อื่นๆ การปลูกการดูแลการแปรรูป การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์. การปลูกพืชผักสวนครัว

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ที่มา/ พช.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นขับเคลื่อนการตลาดเชิงพื้นที่ภายใต้แบรนด์ อีสานไมซ์ ( ISAN MICE )
เปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
คนขอนแก่นส่วนใหญ่ยัง 50/50 ว่าลุงตู่จะยุบสภาหรือไม่ และต้องการให้ยุบสภาจริงๆ เพราะอยากได้รัฐบาลใหม่ ที่มาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้จริง
โจ๋ตระเวนลักทรัพย์ปีนรั้วเข้าบ้านฉกรถจักรยานยนต์
กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.หลังโหวตเลือกแบบ ค.11 เขต 11 คน
“อนุทิน” ยอมรับกินข้าวบ้าน “ลุงป้อม”คุยเรื่องการเมืองจริง พร้อมระบุทำงานด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งและหวังทำงานร่วมกันต่ออีกสมัย