วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

อ.ชุมแพ/จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ.ชุมแพ/จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.64 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวและการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร , กระชาย ต้านภัยโควิด -19 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ รูปแบบ ” โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางมูลทา ลีเขาสูง ครัวเรือนต้นแบบ บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤต โควิด -19 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจในพื้นที่ต้นแบบ ด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการปฏิบัติจริงจากเจ้าของแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมในการพัฒนา ให้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติโดยเน้น 3 ด้าน ประกอบด้วย. ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและการสร้างภูมิคุ้ม กันทางสังคม. การปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโควิด. ให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร อื่นๆ การปลูกการดูแลการแปรรูป การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์. การปลูกพืชผักสวนครัว

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ที่มา/ พช.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ชป.6 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดตลอดลำน้ำชี ระบายน้ำจากชัยภูมิ ผ่านขอนแก่น-มหาสารคาม ลงสู่ร้อยเอ็ด ตามแผนบริหารจัดการน้ำ
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน