วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

พช.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่การท่องเที่ยว

พช.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่การท่องเที่ยว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่การท่องเที่ยว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ณ โรงแรมราชาวดี แอน โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEB ตามโครงการประชุมไทยไปด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนกระบวนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนา ต่อยอดและขยายผลการสร้างรายได้จากขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง


กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จากผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB) ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่การท่องเที่ยวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1) ด้านวัตถุดิบ 2) ด้านการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่ การสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้ามัดหมี่ 4) ด้าน Designer/แฟชั่น การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ระดับภูมิภาค/นานาชาติ 5) ด้านการตลาด ศูนย์การแสดงสินค้ากลางการพัฒนาเครือข่ายการตลาด 6) ด้านการตรวจโรค การตรวจรับรองมาตรฐาน สร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า สู่ระดับชาติ/นานาชาติ 7) Symposium/การประชุม สัมมนา ที่พัก โรงแรม ผู้ประกอบการ 8) ด้าน Logistic การคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ และ 9) ด้านพันธุกรรม การอนุรักษ์ ต่อยอด/พัฒนาสู่ความยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ที่มา/พช.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ
มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขอนแก่น เปิดตัว “หนองหญ้าปล้อง” ต้นแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน แบบนิวนอมมอล