วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

พช.ขอนแก่น -ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

พช.ขอนแก่น -ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)(apatosaurus)
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยบวบ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กรมการพัฒนาชุมชนการจัดการประกวดและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge- Base OTOP) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2564 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่าย
องค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
จังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ POTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยบวบ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าประกวดและนำเสนอ ผลงาน ความโดดเด่น การมีนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
– ขีดความสามารถของเครือข่าย KBO เช่น การมีส่วนร่วมขององค์กรเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตที่แตกต่างจากที่มีใช้อยู่ทั่วไป ความเป็นเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของชุมชน
– นวัตกรรม เช่น องค์ความรู้ใหม่ๆ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์หรือเศรษฐกิจและสังคม
– ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและต่อเนื่อง เป็นที่ต้องการของตลาดและราคาที่เหมาะสมในแต่ละตลาด
การประกวดครั้งนี้ ได้เปลี่ยนจากลงพื้นที่เป็นการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยให้ผู้เข้ารับการประกวดฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ

ที่มา/พช.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ การคลังออกใบรับรองกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้รายชื่อละล้านบาท และล้างหนี้ให้