วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

คณะผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดี กับรองเลขาธิการ ส.ป.ก. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คณะผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดี กับรองเลขาธิการ ส.ป.ก. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกรม ได้แก่

1.) นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14)
2.) นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12)
3.) น่ายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7)
4.) นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่15,16,17)
5.) นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขต ตรวจราชการที่ 3,4,18) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญ ที่ระลึกแก่ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ห้วหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก.(ตามคำสั่ง กษ.ที่ 775/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564) ณ ห้องทำงานรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ห้อง 212) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ท่านรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ได้กล่าวขอบคุณในการแสดงน้ำใจไมตรีจิตของผู้ตรวจราชการกรม ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันปฏิบ้ติงานอย่างแข็งขัน และการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายในการตรวจติดตามงาน การลงพื้นที่และการรับฟังปัญหาในระดับจังหวัด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำคัญเป็นแนวทางวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ที่เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล จากนั้น ท่าน ได้กล่าวอวยพร ขอให้…สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ เคารพบูชา ได้ปกป้องคุ้มครองผู้ตรวจฯ ทุกท่าน และขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจสำคัญและภารกิจที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหาร ส.ป.ก.และขอให้ปลอดโรค ปลอดภัยทุกท่าน”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่