วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564

อกก.คง. เห็นชอบให้ ส.ป.ก. ใช้จ่ายงบกองทุนปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กว่า 160 ล้านบาท

    ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

    การประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 6/2564 มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนในช่วงปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้

      1.) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรที่เหมาะสม ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีอันตรายและการปนเปื้อนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 54 จังหวัด
      2.) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยระบบวนเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามสภาพสังคมและภูมินิเวศ
      3.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ และพัฒนาไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สูงขึ้นผ่านการรวมกลุ่มการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการตลาด เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
      4.) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้บ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ และสนับสนุนการก่อสร้างโรงผลิตและแปรรูปน้ำบูดูกับกลุ่มเกษตรกรบ้านประชารัฐร่วมใจ 1 จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 (ประเภทที่ดินเอกชน) เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน
  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เผยว่า “ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2565 ส.ป.ก. จะยังดำเนินการตามภารกิจอย่างมุ่งมั่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ โดยเกษตรกรสามารถใช้ที่ดินที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลเตรียมโอนเงินรอบ 2 คนละครึ่งเฟส 3 ดีเดย์ 1 ต.ค.หวังกระตุ้นใช้จ่าย Q4/64
สทนช.ติดตามสถานการณ์น้ำที่ขอนแก่น ทดสอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ รับมือมวลน้ำหนุนลุ่มแม่น้ำชีแก้น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก
“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง
ชาวขอนแก่นพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตแบบนิวนอมอล ระดมเลือดเข้าคลังเลือดกลางช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคิวเข้ารับการรักษา หลังสถานการณ์เลือดใน รพ.ต่างๆยังคงวิกฤติ
ขอนแก่นพร้อมเปิดทำวัคซีนพลาสปอร์ตแล้ววันนี้ ที่ สสจ.และ สคร.7 ยื่นเอกสารหลักฐานครบ 3 วันรับเล่มทันที
“สั่ง ปัน ยิ้ม ไม่ทิ้งกัน” กับ 5 ร้านอร่อยชั้นนำ ทั้ง แมคโดนัลด์ เอ็มเค คัตสึยะ เปปเปอร์ ลันช์ และเท็กซัส ชิคเก้น