วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564

อกก.คง. เห็นชอบให้ ส.ป.ก. ใช้จ่ายงบกองทุนปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กว่า 160 ล้านบาท

    ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

    การประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 6/2564 มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนในช่วงปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้

      1.) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรที่เหมาะสม ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีอันตรายและการปนเปื้อนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 54 จังหวัด
      2.) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยระบบวนเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามสภาพสังคมและภูมินิเวศ
      3.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ และพัฒนาไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สูงขึ้นผ่านการรวมกลุ่มการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการตลาด เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
      4.) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้บ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ และสนับสนุนการก่อสร้างโรงผลิตและแปรรูปน้ำบูดูกับกลุ่มเกษตรกรบ้านประชารัฐร่วมใจ 1 จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 (ประเภทที่ดินเอกชน) เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน
  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เผยว่า “ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2565 ส.ป.ก. จะยังดำเนินการตามภารกิจอย่างมุ่งมั่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ โดยเกษตรกรสามารถใช้ที่ดินที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่