วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

โคก หนอง นา จัดกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ ณ​ บ้านหนองโปร่งใส​ ต.นาเพียง​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น

จว.ขอนแก่น: เร่งสร้างความอุดมสมบูรณ์แปลงโคก หนอง นา จัดกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ ณ​ บ้านหนองโปร่งใส​ ต.นาเพียง​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น​ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ในการเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน
เมื่อวันที่​ 20 สิงหาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00 น. นางสาวสุพิชา สอน​บุญ​ลา​ พัฒนา​กา​รอำเภอ​ชุมแพ​ มอบหมายให้ นักพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​ (นพต.)​ ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของ นายภูรี หอมจันทร์ บ้านหนองโปร่งใส หมู่ 14 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่การเข้าร่วมโครงการตามแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ โดยได้มีการดำเนินการในการวางแบบแปลนและผังบริเวณพร้อมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย
พัฒนา​ชุ​มช​นอ​ำ​เภอ​ชุมแพ​ ต้องขอบขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนชุมชน ในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยการทำดีด้วยการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นการน้อมนำในแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้คนไทยและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาให้พี่น้องประชาชนได้มาปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะปัจจัย 4 ในเรื่องอาหาร ที่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน
ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ การคลังออกใบรับรองกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้รายชื่อละล้านบาท และล้างหนี้ให้