วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดระยอง ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดระยอง ผ่าน Application Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดระยอง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
โดยสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ ห่วงใยการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากร ส.ป.ก.อย่างทั่วถึง และได้รับครบโดสหรือไม่ ท่านขอให้ทุกคนดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่สีแดงเข้ม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.ระยอง ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 76.21 % และงบลงทุน ได้ 100 %
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ท่านกำชับให้เร่งตรวจสอบสัญญาทุกประเภท มิให้หมดอายุความ เพราะการดำเนินการใดๆที่มีการวางแผน การบริหารจัดการที่ดี และการรับฟังปัญหาของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ จะส่งผลการขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงตามประสงค์ได้ และลดการเกิดปํญหาที่จะตามมา ซึ่ง ส.ป.ก.ระยอง ดำเนินการให้สินเชื่อ 1,960,000 บาท เกษตรกร 23 ราย (1.สินเชื่อพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร ได้ 67.50 % 2.สินเชื่อตามมาตรการผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้ 100 %) การจัดเก็บหนี้เงินกู้ (1.กลุ่มหนี้ค้างชำระ 466,837 บาท เกษตรกร 18 ราย ได้ 29.84 % 2.กลุ่มหนี้ค้าง+ครบ 398,127 บาท เกษตรกร 28 รายได้ 56 % 3.กลุ่มหนี้ครบกำหนดชำระ 2,291,489 บาท เกษตรกร 142 ราย ได้ 91.92 %)
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ

 • การปลูกพืชสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร”ต้านโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 60,000 บาทจำนวน 7,000 กล้า เกษตรกร 700 ราย ได้ 76.92 %
  สำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้
 • โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ จำนวน 6,400 กล้า ได้ 100 % 2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 1 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 2 ครั้ง (ตามแผนงาน 4 ครั้ง) ได้ 50 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 65 ไร่ เกษตรกร 20 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 500 ไร่ เกษตรกร 50 ราย ได้ 100 %
  -กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร 30 ราย ได้ 100 %
 • โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร 72 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 13 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร (พ้ฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้แทนเกษตรกร 22 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 หลักสูตร เกษตรกร 30 ราย ได้ 100 %
 • โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เกษตรกร 294 ราย (ตามแผน 200 ราย) ได้ 147 %
 • กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน(1.ตรวจสอบการถือครองที่ดิน(ปกติ) เนื้อที่ 17,768 ไร่ ได้ 100 % 2.ตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณี พบความผิดปกติ 12 แปลง ได้ 100 %)
  สำหรับปัญหาอุปสรรคของจังหวัดระยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของคู่มือการจัดที่ดิน ปัญหาการขาดบุคลากรด้านช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจเกิดความล่าช้า
 • การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/การประชุมคณะกรรมการ (คปอ.และ คปจ.) /ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(mobile unit) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามประกาศของจังหวัด ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากได้
 • กรณีงานรังวัดที่ดิน เนื่องจาก จังหวัดระยอง เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงและเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้เกษตรกรขอยกเลิกการชี้นำรังวัดและแนวเขตที่ดิน ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  นอกจากนี้ กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  ส.ป.ก.จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค โดยมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆที่นำมาทำยารักษาโรคได้ เช่น กระชายขาว กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก ฯลฯ และ ส.ป.ก.มีแนวทางและแผนพัฒนาพื้นที่นี้ ให้เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรครบวงจร จัดแบ่งเป็น 1.โซนโรงงาน 2.โซนผลผลิตแปรรูปที่สำคัญ(product) 3.โซนการผลิตและแหล่งพัฒนาพืชผลทางการเกษตร และโซนอื่นๆ โดยผลผลิตการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนัก(Heavy Metals) และยาฆ่าแมลง (โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม ปรอท ตะกั่ว แมงกานีส เหล็ก ทองแดง สังกะสี สารหนู (Metalloid) โลหะหนักเหล่านี้ เกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ โดยอาจมาจากการทำเหมืองแร่ โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้า(ใช้ถ่านหิน) การทำแบตเตอรี่ การใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชในการเกษตรกรรม ซึ่งจะถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ หากไม่มีการบริหารจัดการกากของเสียที่ดี จะทำให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักเหล่านี้ในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ หากมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงที่บริโภคอาหารและน้ำที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเป็นเวลานาน ก็จะทำให้เกิดการสะสมและอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้) จึงขอให้ส.ป.ก.ระยอง เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรอรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ต่อไป
  ท้ายที่สุด ท่านได้ให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ว่า “การติดตามงานครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก. กำกับดูแลเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผมเน้นหนักการปฏิบัติงานจริง Learning by Doing ผมมีแนวการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องผมยินดีต้อนรับทุกท่าน หากมีสิ่งใดให้ช่วยสนับสนุนและขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน ผมขอเป็นพี่เป็นน้องกับทุกคน มีสิ่งใดที่จะให้ผมช่วยเหลือพวกเราได้ ก็จะทำเต็มที่และหยิบยื่นโอกาสให้พวกเรา ขอให้ตั้งใจทำงาน ผมจะเป็น back up (ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำชู)ให้พวกเราทุกคน และขอให้พี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย ครับ”
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชมสกู๊ป/อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สทนช.ติดตามสถานการณ์น้ำที่ขอนแก่น ทดสอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ รับมือมวลน้ำหนุนลุ่มแม่น้ำชีแก้น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก
“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง
ไทย – จีน จับมือ ลงนามพิธีสาร ขยายด่านนำเข้า – ส่งออก
รมช.เกษตรฯ เตรียมจ่ายเงินเยียวยากรณีโรคลัมปีสกิน ย้อนหลังถึง 1 มี.ค.64