วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดชลบุรี ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดชลบุรี ผ่าน Application Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นายวันชัย อนันเทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
โดยสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ ห่วงใยการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากร ส.ป.ก.อย่างทั่วถึง และได้รับครบโดสหรือไม่ ท่านขอให้ทุกคนดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่สีแดง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.ชลบุรี ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 80 % และงบลงทุน ได้ 91.15 %
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งส.ป.ก.ชลบุรี ดำเนินการให้สินเชื่อ 11,560,000 บาท ได้ 100 % การจัดเก็บหนี้เงินกู้ (1.กลุ่มหนี้ค้างชำระ) 182,939 บาท ได้ 46.22 % (2.กลุ่มหนี้ค้าง+หนี้ครบ) 11,036,796 บาท ได้ 98.26 % (3.กลุ่มหนี้ครบกำหนดชำระ) 12,305,186 บาท ได้ 113.54 %
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ

 • การปลูกพืชสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร”ต้านโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 15,000 กล้า ได้ 100 %
  สำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้
 • โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ จำนวน 6,000 กล้า ได้ 100 % 2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 1 ครั้ง (ตามแผนงาน 4 ครั้ง) ได้ 25 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร 15 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 700 ไร่ ได้ 100 %
 • กิจกรรมส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร 50 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื้อที่ 90 ไร่ 30 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม 2 พื้นที่ ได้ 100 %
 • กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 64 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร 20 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 22 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 หลักสูตร เกษตรกร 10 ราย (ตามแผนงาน 25 ราย) ได้ 40 %
 • โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เเกษตรกร รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เกษตรกร 967 ราย (ตามแผน 1,000 ราย) ได้ 96.7 %
  สำหรับปัญหาอุปสรรคของจังหวัด ชลบุรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของคู่มือการจัดที่ดิน ปัญหาการตรวจสอบพื้นที่การถือครอง เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ไม่พบตัวเกษตรกร สงสัยไม่เข้าทำประโยชน์และไม่ทราบข้อมูล 43 ราย 42 แปลง
  นอกจากนี้ กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  ส.ป.ก.จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆที่นำมาทำยารักษาโรคได้ เช่น กระชายขาว กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก ผลผลิตการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อน สารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง จึงขอให้ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
  ท้ายที่สุด ท่านได้ให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ว่า “การติดตามงานครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กำกับดูแลเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผมเน้นหนักการปฏิบัติงานจริง Learning by Doing ผมมีแนวการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องผมยินดีต้อนรับทุกท่าน หากมีสิ่งใดให้ช่วยสนับสนุนและขอความช่วยเหลือเรื่องงาน และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน ผมขอเป็นพี่เป็นน้องกับพวกเรา มีสิ่งใดที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเราได้ จะทำเต็มที่และหยิบยื่นโอกาสให้พวกเรา ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อส.ป.ก.เพื่อเกษตรกร ผมจะเป็น back up (ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำชู) ให้พวกเราทุกคนครับ”
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชมสกู๊ป/อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สทนช.ติดตามสถานการณ์น้ำที่ขอนแก่น ทดสอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ รับมือมวลน้ำหนุนลุ่มแม่น้ำชีแก้น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก
“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง
ไทย – จีน จับมือ ลงนามพิธีสาร ขยายด่านนำเข้า – ส่งออก
รมช.เกษตรฯ เตรียมจ่ายเงินเยียวยากรณีโรคลัมปีสกิน ย้อนหลังถึง 1 มี.ค.64