วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

เปิดรับแล้ว!คณะกรรมการสรรหาฯ เดินหน้าเปิดรับสมัคร กกพ. 20 ส.ค. นี้

คณะกรรมการสรรหาฯ เดินหน้าเปิดรับสมัคร กกพ. 20 ส.ค. นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยเปิดรับสมัครกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแต่ละสาขาต่างๆ ข้างต้นให้สามารถนำมารวมกันได้
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 บริบูรณ์
4) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ประกาศกำหนด

คณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Virtual Online Meeting ด้วยโปรแกรม Zoom และคัดเลือกให้เหลือ 3 คนในที่สุด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่ง เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน จะออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเมื่อครบกำหนดสามปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอนของกฎหมายภายในเดือน กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. : www.erc.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713 และ 744

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่