วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่าน Application Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
โดยสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ ห่วงใยการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากร ส.ป.ก.ครบโดส หรือไม่ ท่านขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่สีแดง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.นครปฐม ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 80.36 % และงบลงทุน (งบประมาณโอนคืนส่วนกลาง)
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งส.ป.ก.นครปฐม ดำเนินการให้สินเชื่อ 3,160,,000 บาท (ตามแผนงาน 4,410,000 บาท) ได้ 71.66 % การจัดเก็บหนี้เงินกู้ (1.กลุ่มค้างชำระ) 134,749 บาท เกษตรกร 9 ราย ได้ 24.25 % (2.กลุ่มค้าง+ครบ) 3,952,060 บาท เกษตรกร 118 ราย ได้ 70.34 %(3.กลุ่มครบกำหนดชำระ) 3,817,311 บาท เกษตรกร 109 ราย ได้ 75.39 %
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ

 • โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้นสู้วิกฤติ COVID-19 บนผืนดินพระราชทาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร 20 ราย ได้ 100 %
 • โครงการปลูกพืชสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร” ต้านภัยโควิด-19 เกษตรกร 500 ราย จำนวน 5,000 กล้า
 • โครงการสืบสานพระราชปณิธาน”การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” กำลังดำเนินการจัดทำโครงการ
  สำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้
 • โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ จำนวน 5,000 กล้า ได้ 100 % 2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไม่มีการจัดกิจกรรม (ตามแผนงาน 4 ครั้ง) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 50 ไร่ เกษตรกร 5 ราย ได้ 100 %
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 50 ราย ได้ 100 %
 • โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 20 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 หลักสูตร เกษตรกร 15 ราย ได้ 100 %
 • โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เเกษตรกร รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส(กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เกษตรกร 155 ราย (ตามแผน 70 ราย) 1.กิจกรรมจัดที่ดิน(จัดซื้อที่ดินเอกชน) เนื้อที่ 16 ไร่ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) ได้ 100 %
  สำหรับปัญหาอุปสรรคของจังหวัดนครปฐม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของคู่มือการจัดที่ดิน ปัญหาการขาดบุคลากร กลุ่มงานช่างและแผนที่ 1 ตำแหน่ง และกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 1 ตำแหน่ง ทำให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจเกิดความล่าช้า
  นอกจากนี้ กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  ส.ป.ก.จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่าย ทั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆที่นำมาทำยารักษาโรคได้ เช่น กระชายขาว กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก ผลผลิตการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง จึงขอให้ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
  ท้ายที่สุด ท่านได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ว่า “การติดตามงานครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก.ได้ดูแลเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผมเน้นหนักการปฏิบัติงานจริง Learning by Doing ผมมีแนวการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องผมยินดีต้อนรับทุกท่าน หากมีสิ่งใดให้ช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน จะเป็นพี่เป็นน้องกัน มีสิ่งใดที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเราได้ ก็จะทำเต็มที่และหยิบยื่นโอกาสให้พวกเรา ขอให้ตั้งใจทำงาน ผมจะผลักดันและสนับสนุนให้พวกเราทุกคนครับ”
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
ชาวขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใส่แมกส์ แม้รัฐบาลจะไม่บังคับแล้วพบทุกคนยังคงระวังตัวและรักษาความปลอดภัย
พณ.ขอนแก่น ลุยตรวจตลาดสด หลังพบราคาหมู-ไก่ แพงขึ้น ล่าสุดเนื้อไก่ ทะลุ กก.ละ 90 บาทแล้ว คาดเหตุเพราะต้นทุนแพงขึ้น
คอมแพ็ค เบรก นำดีลเลอร์ภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ภายในงาน Superclub Supercompact 2022 สนาม 2
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด ภาคธุรกิจแฮปปี้ คาดไตรมาสสุดท้ายของปีฟื้นตัวต่อเนื่อง