วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดลพบุรี ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดลพบุรี ผ่าน Application Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
สำหรับสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ ท่านขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.ลพบุรี ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 84 % และงบลงทุน ได้ 100 %
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ

 • โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 แปลง เกษตรกร 180 ราย ได้ 100 % เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 180 ราย
 • โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 100,000 กล้า เกษตรกร 18 ราย 2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 4 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 1 ครั้ง (ตามแผนงาน 4 ครั้ง) ได้ 25 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 70 ไร่ 30 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,000 ไร่ เกษตรกร 100 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 44 ราย ได้ 100 %
 • กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 2 หลักสูตร 50 ราย ได้ 100 %
  สำหรับปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดที่ดิน(ที่ดินชุมชน) ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการจัดที่ดิน
  นอกจากนี้ กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่ายด้วย จะได้มาช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ สมาคมแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชผักประเภทพืชสมุนไพร เช่น กระชายขาว กระดานดำ ไพล ขมิ้นขาว ขมิ้นดำ ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง จึงขอให้เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ตลอดไป
  ท้ายสุด ท่านได้ให้กำลังใจ และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.ว่า “หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ผมช่วย เรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ก็ขอให้มาบอกมาขอพบได้ที่ห้องทำงานผมที่เปิดประตูให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ผมขอเป็นพี่เป็นน้อง ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำตลอดเวลา จะช่วยเหลือพวกเราทุกคนเสมอครับ
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่