วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

ศคธ. จับมือ กศน. พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

16 ส.ค. 2021
550

ศคธ. จับมือ กศน. พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

        (16 สิงหาคม 2564) ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนวทาง โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก เสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมแก่นักศึกษา กศน. ด้วยหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึง ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ด้วยกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านศูนย์การให้คำปรึกษา กศน. เพื่อ เสริมสร้างให้นักศึกษา กศน. เกิดทักษะชีวิตและจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและสังคม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.วรัท พฤกษา ทวีกุล เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมลงนาม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กอรปกับนโยบายการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559 – 2564) ในการส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง วัฒนธรรมที่หลากหลาย และการมีแนวโน้มสู่สังคมปัจเจกบุคคล ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมควรมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา นอกจากนี้สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยยิ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่แข่งขันกันอย่างเสรี มีการต่อสู้ทางการตลาดที่กระตุ้นให้ผู้คนนิยมการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้ง วัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ส่งผลทำให้โครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเติบโตและได้รับการ หล่อหลอม จากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก และ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพคนให้มีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม ดังนั้น การผนึกกำลังความร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงงานครั้งนี้ของทั้งสองกระทรวง จะเป็นกลไกสำคัญในการ ปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการให้คำปรึกษา และการ แนะแนวทั้งด้านการเรียนรู้ เสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษา กศน. รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนไทยในวิถีใหม่ต่อไป

        รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริม คุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการส่งเสริมทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนวให้กับบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. รวมถึงการร่วมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System โดยหลังจากที่มีการ MOU แล้วนั้น จะมีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต” ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก ที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ของเด็กและเยาวชน และเกิดทักษะชีวิต จิตสำนึกทั้งต่อตนเองและสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System นี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างผลักดัน พลังบวกให้กับเยาวชนขึ้นมาได้โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน.ให้มีองค์ความรู้ และทักษะ การให้คำปรึกษา รวมทั้งการแนะแนวโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมให้กับ นักศึกษา กศน. ต่อไปได้ในอนาคต” ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว

         ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง กศน. และศูนย์คุณธรรม ว่า การตกลงร่วมมือกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้ได้รับการพัฒนา ทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้มีองค์ความรู้ ต้นทุนชีวิต ทักษะ 5 ด้าน และ จิตวิทยาที่เสริมพลังบวก ในการบริหารจัดการ และสร้างระบบ Learning and Mind Care System ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเน้นให้“พัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ เป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ เช่น กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมชน และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ” ซึ่งจะร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา กศน. โดยให้คำปรึกษาทางวิชาการ องค์ความรู้ สนับสนุนหลักสูตรสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพัฒนา บุคลากร กศน. ในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กศน. ต่อไป 

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
‘ร้อยเอ็ด สถานที่แห่งความทรงจำ’คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์ไทย ปี 2
ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์ Big Rock พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”
ชาวขอนแก่น จัดงานโชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน-ศิลปะนานาชาติ ในงาน “แก่น LAND แคน”
จ.ขอนแก่น จัดงาน “วันส่งเสริมการอ่าน”
ขอนแก่นจัดเต็ม หมอลำกลอนพื้นบ้าน 12 วัน 12 คืน เยียวยาศิลปินหมอลำอีสาน ในยุคโควิดระบาด ถ่ายทอดสดทั่วโลกผ่านเฟชบุ๊ค
ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลัง องค์การสะพานปลา ลงนาม MOU “โครงการประมงคุณธรรม” ยกระดับคุณธรรมในองค์กร-พี่น้องชาวประมง