วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น : ร่วมโครงการวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในโอกาสที่วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ในการนี้ ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวอัญชนิดา กมลเพชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะข้อคิดเห็น และจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ด้วย