วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ครั้งที่10 ที่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร

                 วันที่ 17 ก.ค. 2563  ณ โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 10 ปี 2563 และออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยมี คณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก

           นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมพุทธศักราช 2554 ในลำดับที่ 53

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รักษาโรคฟัน โรคตา และแพทย์ทางเลือก ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมโดย ได้รับความร่วมมือ จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

           ในเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อาณพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ หน่วยทหารในพื้นที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

            กิจกรรมประกอบด้วย การมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียน  มอบถุงยังชีพถุง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน พร้อมรับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐเชิงรุก  มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

//////////////////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047