วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ผบ.มทบ.27 กระทำพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแก่ สัสดีทั้ง 20 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำสัสดีอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก จำนวน 317 ชุด เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับเมล็ดพันธ์ุผักที่มีคุณภาพ มีผักที่ปลอดภัยไว้สำหรับบริโภค และจำหน่าย เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ ภายในครัวเรือน ปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้


พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า กองทัพบกได้มอบภารกิจในการจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดีจากการที่น้องทหารได้เข้ามารับราชการในมณฑลทหารบกที่ 27 แล้วเราก็ได้จัดให้มีการอบรมตามโครงการเพื่อให้น้องๆทหารใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เบ็ดเสร็จแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และได้มอบให้น้องทหารอำลาชีวิตราชการนำไปปลูกที่บ้านเพื่อขยายเครือข่ายในหมู่บ้านชุมชนของตนเองโดยตัวเองเป็นต้นแบบตัวอย่าง

ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีก็จะมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ผ่านสัสดีอำเภอไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้นเราก็ยังจะให้มีการจัดประกวดแข่งขันในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีความสำเร็จในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อยกให้เป็นประชาชนต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความอยู่ดีมีสุขลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปและน้องๆทหารที่อำลาชีวิตราชการ


เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการน้อมนำแนวพระราชประสงค์ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน และชุมชน สัสดีทั้ง 20 อำเภอ ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะนำเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่ได้รับในวันนี้ ไปให้ประชาชนในพื้นที่นำไปเพาะปลูก/พร้อมติดตามและดำเนินการตามพระราชประสงค์ทุกประการ


///////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047