วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯม” จัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม “การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน กล่าวรายงานโครงการ และผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี และตรวจสอบบัญชี จากสำนักบริหารกองทุน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 รวม 85 ราย ผ่านการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การบันทึกบัญชีและสามารถจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปีได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี จ้ดส่งสำนักบริหารกองทุน ได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
“อนุทิน” ยอมรับกินข้าวบ้าน “ลุงป้อม”คุยเรื่องการเมืองจริง พร้อมระบุทำงานด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งและหวังทำงานร่วมกันต่ออีกสมัย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา