วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2564 ชะลอตัวต่อเนื่อง จาก
สถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกสาม ที่จ านวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูง โดยการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจ าวันและหมวดบริการ จากก าลังซื้อที่
อ่อนแอ และรายได้เกษตรกรที่ลดลง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว ทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน
หลังเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อน การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากการก่อสร้างเป็นส าคัญ ตามอุปสงค์ใน
ประเทศที่อ่อนแอ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว จากการผลิตสิ่งทอที่เร่งไปมากในเดือนก่อน
อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อส่งออกในสินค้าชนิดอื่นยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาขายปลีกน้ ามันใน
ประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปาของภาครัฐที่ยังมีผลในเดือนนี้
ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ส าหรับภาคการเงิน เดือนพฤษภาคม 2564 เงินฝากชะลอตัวจากเดือน
ก่อน ตามเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ทยอยสิ้นสุด ขณะที่
สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจ าวันและ
หมวดบริการ จากผลสืบเนื่องของการระบาด COVID-19 ระลอกสาม ประกอบกับก าลังซื้อที่ยังอ่อนแอ
ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยได้บางส่วน สอดคล้องกับ ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ยังหดตัว แม้ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนบ้างจากการผ่อนคลายมาตรควบคุมบางส่วน
รายได้เกษตรกร หดตัว จากด้านราคาเป็นส าคัญ ตามราคาข้าวที่ลดลงต่อเนื่อง จากความต้องการ
ของต่างประเทศที่ชะลอลง ด้านผลผลิตชะลอตัวตามผลผลิตข้าวนาปรังหลังหมดช่วงเก็บเกี่ยว ขณะที่
ผลผลิตยางพาราขยายตัวต่อเนื่อง
การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอตัว ทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน หลังเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อน
โดยรายจ่ายลงทุนชะลอลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด้าน
รายจ่ายประจ าชะลอลง ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เบิกจ่ายลดลง อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาจากยอดเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณยังคงขยายตัวดี
โดยเฉพาะงบลงทุน
การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว จากหมวดก่อสร้างทั้งยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและการลงทุน
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตามอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ ขณะที่หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังขยายตัว
ต่อเนื่อง จากการน าเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวตามการส่งออก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัว จากการผลิตสิ่งทอ หลังเร่งส่งออกไปในเดือนก่อน ขณะที่
การผลิตเพื่อส่งออกในภาพรวมยังคงขยายตัวตามทิศทางการค้าโลก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เยื่อ
กระดาษ นอกจากนี้ การแปรรูปสินค้าเกษตรยังคงขยายตัวตามผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้น
มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและน าเข้าจากจีนเป็นส าคัญ โดย
การส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing
และทุเรียนตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านการน าเข้าขยายตัวในหมวดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต Hard Disk Drive จากจีนและเวียดนาม ขณะที่การน าเข้า
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ลดลง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.91 ลดลงจากเดือนก่อน ตามราคา
ขายปลีกน้ ามันในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปาของภาครัฐที่ยังมีผล
ในเดือนนี้ ขณะที่หมวดอาหารสดหดตัวน้อยลง ตามราคาเป็ด ไก่ และไข่ที่เพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคง
เปราะบาง โดยการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ า
ภาคการเงิน เดือนพฤษภาคม 2564 เงินฝากคงค้างชะลอตัว ตามเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่ลดลง จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ทยอยสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและ
ประชาชน ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ตามความต้องการสภาพ
คล่องเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ขณะที่
สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวลดลง ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ของภาครัฐที่ทยอยลดลง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 กรกฎาคม 2564

– ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน ปี 2564 ชะลอตัวต่อเนื่อง จากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ระลอกสาม ที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูง

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib4/2564–Pressnews-Jun.pdf

– ตารางสถิติ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib4/2564–Jun_Pressnews_Table.pdf

-อินโฟกราฟิกและแผนภูมิประกอบ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib4/2564–Chart-Jun.pdf

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg