วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ร้อยเอ็ดฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน ให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน 3,200 คน 6,400 โดส

ร้อยเอ็ดฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ทั้งจังหวัด 3,200 คน 6,400 โดส

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” พระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่ม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ/นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ทั้งจังหวัด 3,200 คน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ชิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนนักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระราชทานวัคนป้องกัน COVID-19 “โนฟาร์ม” จำนวน 3,200 คน (6,400 โดส)ในส่วนของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรร จำนวน 600 คน (1,200 โดส) ซึ่งได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และมีมติจัดสรรให้ผู้พิการ จำนวน 114 คน ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด จำนวน 10 คน ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 291 คน พระภิกษุ จำนวน 179 รูป ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 6 คน รวม 600 คนกำหนดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านด้วย

     ซึ่งหลังจากเปิดกิจกรรมดังกล่าว  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมคณะแพทย์ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนแออัด คุ้มเขตรอบพื้นที่คูรอบเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รพ.สต.สอาดสมบูรณ์และ พื้นที่ชุมชนรอบนอกพร้อมๆกัน ในเขตรับผิดชอบ เช่นที่ รพ.สต.สอาดสมบูรณ์  ซึ่งมีผู้เข้าเกณฑ์ มารับบริการจำนวนมาก หลังจากฉีดเข็มแรกในวันนี้แล้ว ได้มีการนัดกำหนดการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 20 – 24  สิงหาคม ตามลำดับต่อไป.

///////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047