วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

อ.เมือง ขอนแก่น /จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

อ.เมือง ขอนแก่น /จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายสาร อุ่นจันที บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

493466


ในโอกาสนี้ นายศิวะกร มิตรราช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำกล่าวคำปฏิญาณ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อ สามัคคี” เพื่อเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโอกาสนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะและกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน “ทำแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้ง สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี
ด้านเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯและเป็นจุดตัวอย่าง การเอามื้อสามัคคี ระดับอำเภอ และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้ายด้วยความปลื้มใจ
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้มงคลอินทะนิล ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร (คันนาทองคำ) ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เพื่อสู้ภัย โควิด 19
2.) กิจกรรมจิตอาสาปลูกแฝกและห่มดิน
3.) กิจกรรมจิตอาสาย่ำมูลสัตว์
4.) กิจกรรมจิตอาสา อีเอ็มบอล
5.) กิจกรรมปุ๋ยหมักจากหน่อกล้วย
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

493472
493471
493522
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png