วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

พช. อำเภอบ้านแฮด ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

พช. อำเภอบ้านแฮด ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) บ้านแฮด ครั้งที่ 5/2564/เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30-12:00 น. นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานในการประชุม และนางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด เป็นอนุกรรมการเลขานุการ
โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1.แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งอนุมัติให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินอนุมัติ 100,000 บาท โดยมีนางบุญเทือง จิตรโท เป็นประธานกลุ่ม
2.ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3.แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
4.รายงานผลจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีของอำเภอบ้านแฮด
5.พิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอบ้านแฮด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน
6.พิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิกประเภทองค์กร มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแฮด โดยมีนางสาวอัตจิมา พรมภักดี เป็นผู้รับมอบอำนาจในการสมัคร

104703
104698
104706
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png