พช.หนองเรือ มอบพันธุ์ปลาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.หนองเรือ มอบพันธุ์ปลาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564/เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์อำเภอหนองเรือ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ, ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส, นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ, สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ, สัสดีอำเภอหนองเรือ, ท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ มอบวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 4.2 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอชน ผ่านกิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การเอามื้อสามัคคี) แก่แปลงที่มีความพร้อม จำนวน 8 แปลง ประกอบด้วยพันธุ์ปลานิล จำนวน 300 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 300 ตัว หัวอาหาร 3 กระสอบ ต่อครัวเรือน

เลือกแล้ว 2
เลือกแล้ว 10
เลือกแล้ว 8
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png