พัฒนาท้องถิ่น » อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช”ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช”ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

21 กรกฎาคม 2021
31   0

อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช”ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.3การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน/วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี นางสาวปทุมรัตน์ มีธรรม ปลัดอำเภอประจำตำบลสวนหม่อน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.3การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 3 ไร่ ของ นายสมพร พิมมะสอน
ณ บ้านขาม ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564


สำหรับกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ เจ้าของแปลงได้แสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชนและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเนื่องจากครอบครัวตนเองเป็นครัวเรือนยากจน ในการเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา พช.” จากวันแรกที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักกสิกรรมธรรมชาติ ทำให้ได้ความรู้ ได้เพื่อนและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตนเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา และได้วางแผนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อีกด้วย นายสมพร พิมมะสอน กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
ในโอกาสนี้ นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี ประธานในพิธีฯ ในวันนี้ ได้กล่าวเพิ่มเติม ถึงการจัดกิจกรมเอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช” ในครั้งนี้ว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึงกิจกรรมการเอามื้อในวันนี้ประกอบด้วย


1.การทำปุ๋ยแห้ง เพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ปลอดสารพิษ
2 .การปลูกต้นไม้มงคล การปลูกพืชผักสวนครัว และการห่มดิน โดยปลูกพืชผักสวนครัว กล้วย มะละกอ พืชสมุนไพร ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กระเพราะ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ซึ่งตอนนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโคกวิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้
3.การปล่อยปลา เพื่อสร้างระบบนิเวศภายในน้ำ
4.การลงแขกดำนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ร่วมกันลงแขกดำนา เพื่อลดการจ้างงานเป็นการช่วยแรงกันของคนในชุมชน ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี

สุดท้ายขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ให้เกิดความต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายให้ความรู้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงได้ตระหนักและให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดแหล่งอาหารและยารักษาโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความห่วงใย และปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนของทางสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png