วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

พช.หนองเรือ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่แปลงนางสาวสมาพร กันหาเรียง บ้านหนองโก ม.14 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น/นางแสงจันทร์ คลังคำภา รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช.”
นางสาวพิมพัชญา สิมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวรายงาน โดยมีนายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง นางสาวนันท์นภัส ผิวนางงาม นักพัฒนาชุมชนตำบลกุดกว้าง ผู้ใหญ่บ้าน, ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

ร่วมกันเอามื้อสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564
2. กิจกรรมลงแขกดำนา
3. ฐานปลูกหญ้าแฝก, ตะไคร้
4. ปลูกป่าห่มดิน
พร้อมนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของ โรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png