วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะเลขานุการ คปก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ เพื่อพิจารณา คือ
การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินและการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ในที่ประชุม คปก. มีการอนุมัติการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3.32 กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 4.682 กิโลเมตร ณ บ้านไผ่สีทอง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ขณะที่การอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินก่อสร้างโรงเรียนบ้านวังใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง การสร้างโรงเรียนบ้านกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้สร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดด้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้สร้างวัดป่า ได้แก่ วัดป่าอัมพวัน จังหวัดสุรินทร์, วัดป่าสัมปันนาราม (วัดป่าหนองหิน) จังหวัดนครราชสีมา, วัดป่าโนนสังข์ จังหวัดสกลนคร
ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งแหล่งน้ำ ถนน การอนุญาตใช้ที่ดินสร้างสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลานเกษตรกร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ยังรวมถึงให้ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png