วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร”

อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร”/เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกุดเค้า และชาวบ้านขุมดิน ดำเนินกิจกรรมการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อำเภอมัญจาคีรี ได้น้อมนำพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักร ดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดกิจกรรม การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี นำต้นกล้าผักสวนครัว มะละกอ กล้วย ผักกาด คะน้า กระเพรา ต้นหอม โหระพา พืชสมุนไพร ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ กระชาย เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” โดยมี พระอาจารย์มานิตย์ ขันประมาณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หอม ได้เมตตาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ในวัด ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้นำไปบริโภค เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองในสภาวะที่เกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรีกล่าวว่า

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png